หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Wing 4 RTAF 、Land of the King Cobra 、。。


Wing 4 RTAF 、。。
Land of the King Cobra 、。。
Network Centric Air Base 、。。
By RTAF 、。。


กองบิน 4 、。。

กองบิน 4 .. เป็นหนึ่งในกองบินรบหลักของกองทัพอากาศที่มีความสำคัญยิ่งต่อภารกิจการป้องกันภัยทางอากาศของประเทศ มีเครื่องบินหลายแบบเข้าประจำการที่สามารถตอบสนองภารกิจตามยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ ของกองบิน 4 เพื่อมุ่งสู่การเป็นกองบินที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Air Base) ทั้งในส่วนของอาคารสถานที่ต่าง ๆ เช่น อาคารศูนย์ปฏิบัติการร่วม (Joint Operation Center) เพื่อรองรับระบบบัญชาการและควบคุม (Command and Control) พัฒนาระบบเครือข่าย (Network) ภายในกองบิน การพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยปฏิบัติ (Shooter) เช่น โครงการ F-16 MLU การพัฒนาระบบตรวจจับ (Sensor) เช่น บ.DA-42, อากาศยานไร้นักบิน (UAV) และระบบตรวจจับทางภาคพื้น ฯลฯ 、。。

ปัจจุบัน กองบิน 4 มีพื้นที่รวม 16,910 ไร่ 1 งาน 34 ตารางวา โดยได้พัฒนามีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้านขึ้นอย่างรวดเร็วตามลำดับ นับว่าเป็นกองบินรบ หลักที่มีความสำคัญต่อกองทัพอากาศและประเทศชาติเป็นอันมาก เนื่องจากตั้งอยู่ในจุดที่สำคัญต่อการป้องกันประเทศเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ เหมาะสมในทางยุทธศาสตร์และยุทธวิธี 、。。

กำลังทางอากาศของกองบิน 4 ได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและได้เป็นกำลังสำคัญในการปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติโดยขอยืนยันที่จะดำรงความมุ่งมั่นในภารกิจที่จะพิทักษ์รักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติไว้ให้มั่นคงสถาพรตลอดไป 、。。

ประวัติความเป็นมาของกองบิน 4 :-
http://www.wing4.rtaf.mi.th/wing4/ind...

RTAF Core Values 2556 、。。
https://drive.google.com/file/d/0B1PB...

RTAF Strategy 20 Years .. ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) (ฉบับเผยแพร่) 、。。
https://drive.google.com/open?id=0B1P...

Royal Thai Air Force Official Website、。。
http://www.rtaf.mi.th/

War History Documentary、Collection 、。。
https://plus.google.com/u/0/collectio...


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น