หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

โรงเรียนนายเรือ จัดหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ทำการฝึกภาคทะเล..

โรงเรียนนายเรือ จัดหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือโดยจัดเรือฝึกให้กับนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 1 - 4 ประกอบด้วย เรือหลวงบางปะกง เรือหลวงมกุฎราชกุมาร และเรือหลวงปัตตานี ทำการฝึกภาคทะเลในประเทศและต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 17 มี.ค. - 29 เม.ย.2561 รวมระยะเวลา 45 วัน ทำการฝึกในพื้นที่บริเวณอ่าวไทย-ทะเลจีนใต้-ทะเลชวา-ช่องแคบสิงคโปร์-ช่องแคบมะละกา โดยมี พลเรือตรี สมพงษ์ ภูเวียง เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ

การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลของนักเรียนนายเรือ เป็นการฝึกตามหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายเรือหลังจากที่นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 1 - 4 และนายทหารนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการทหาร ได้ผ่านการศึกษา และสอบความรู้ทางทฤษฏีประจำภาคปลายปีการศึกษา เพื่อให้นักเรียนนายเรือได้มีความรู้ในวิชาชีพทหารเรือ สามารถปฏิบัติงานในเรือหลวงได้ และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะสำเร็จการศึกษาเป็นนายทหารเรือที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานของกองทัพเรือ
ที่มา:รร.นร.
ร.ล.บางปะกง (456) - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เรือเดินทางไปรับนักเรียนนายเรือ ที่จะขึ้นเรือมาฝึก โดยจอดเรือที่ท่าเสือซ่อนเล็บ โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ เรียบร้อย
ร.ล.มกุฎราชกุมาร (433) - 15 มี.ค.61 จอดที่ท่าเทียบ ณ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ..
ร.ล.บางปะกง (456) - 17 มี.ค.61 ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ (ผบ.รร.นร.) เดินทางมาส่งหมู่เรือฝึก และให้โอวาทแก่ทหารและประจำเรือ รวมทั้งนักเรียนนายเรือ ก่อนที่เรือจะเดินทางออกจากท่าเสือซ่อนเล็บ รร.นร.
ร.ล.มกุฎราชกุมาร (433) - 17 มี.ค.61 หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ระหว่างออกเดินทางไป ที่ ฐานทัพเรือสัตหีบ..
ร.ล.มกุฎราชกุมาร (433) ก่อนเข้าเทียบท่า ที่ ฐานทัพเรือสัตหีบ เวลา 1800 น. เมื่อ 17 มี.ค.61
ร.ล.ปัตตานี (511) - 17 มี.ค.61 นักเรียนนายเรือเริ่มการฝึก หลังออกเดินทาง..
ร.ล.บางปะกง (456) - หลังจากที่เดินทางออกจาก รร.นร. ได้เริ่มการฝึกหลายอย่างในทะเล เพื่อฝึกความคุ้นเคยแก่นักเรียนนายเรือ และเตรียมความพร้อมในการเดินเรือระยะยาวต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น