หน้าเว็บ

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศ ร่วมกับการฝึกกองทัพเรือ ปี ๖๐

พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ และพลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมกองอำนวยการฝึกการทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศ ประจำปี 60 โดย พลอากาศโท ปรเมศร์ เกษโกวิท รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการทดสอบการใช้กำลังกองทัพอากาศ ประจำปี 60 ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ สนามบินอู่ตะเภา
ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ กองอำนวยการทดสอบได้จัดการบรรยายสรุป “การทดสอบการใช้กำลังของ กองทัพอากาศ ด้วยแนวคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operation)” ให้คณะผู้บังคับบัญชาได้รับทราบแนวคิดพื้นฐานในการทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศและการบูรณาการร่วมกับการฝึกกองทัพเรือ ณ ห้องปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง สนามบินอู่ตะเภา โดยมีรายละเอียดการทดสอบการปฏิบัติการของหน่วยกำลังทางอากาศและภาคพื้นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่
- การเตรียมการด้านการข่าว การปฏิบัติการลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศเพื่อเตรียมข่าวกรองในพื้นที่การรบร่วม การจัดทำแฟ้มเป้าหมายทางอากาศและแผนที่ภาพถ่ายดิจิตอลให้กับหน่วยปฏิบัติการ ตลอดจนการสนธิกำลังของหน่วยอาวุธต่อสู้อากาศยานของกองทัพอากาศ กับหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งของกองทัพเรือ เพื่อการป้องกันภัยทางอากาศและป้องกันสนามบิน
- การสนับสนุนการปฏิบัติการทางทะเล ด้วยการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ในภารกิจการป้องกันภัยทางอากาศให้แก่ กองเรือ และการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในทะเล
- การปฏิบัติการร่วม เพื่อสนับสนุนการดำเนินกลยุทธ์ของหน่วยกำลังภาคพื้น ในภารกิจการสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด การค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ การโจมตีเป้าหมายด้วยลูกระเบิดฝึก และลูกระเบิดจริง ขนาด 500 ปอนด์ พร้อมกับการถ่ายทอดสัญญาณ Video Down link ภาพพื้นที่การรบแบบ Real Time มายังส่วนบัญชาการและควบคุม
- การดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง เพื่อสาธิตและแสดงขีดความสามารถของการใช้กำลังทางอากาศ สนับสนุนการดำเนินกลยุทธ์ของหน่วยกำลังภาคพื้น
- การฝึกการส่งกำลังบำรุง (Logistics Exercise : LOG EX) ไปพร้อมกับการทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศ เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการส่งกำลังบำรุงขณะมีการปฏิบัติการทางอากาศและภาคพื้นจำนวนมาก
- ระบบบัญชาการและควบคุมที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง โดยการเชื่อมต่อระบบบัญชาการและควบคุมที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง จากศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศและศูนย์ยุทธการทางอากาศ กับกองอำนวยการทดสอบ ผ่านระบบการแสดงภาพสถานการณ์ร่วมของกองบัญชาการกองทัพไทย (COP), ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี, ระบบประชุมทางไกล (VTC) ฯลฯ สำหรับการตัดสินตกลงใจของผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้กองทัพอากาศได้นำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบ 2 มิติมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนด้านการบิน และการบูรณาการสัญญาณภาพ Video Down link จากอากาศยานไร้คนขับแบบ Real Time กับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบ 3 มิติ บริเวณพื้นที่การทดสอบการใช้กำลัง ซึ่งจะช่วยให้นักบินพิสูจน์ทราบพิกัดเป้าหมายและเกิดความเข้าใจในลักษณะเป้าหมายอย่างชัดเจนก่อนเริ่มปฏิบัติการ ซึ่งจะทำให้นักบินสามารถปฏิบัติการกับเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างแม่นยำรวมถึงใช้เวลาในการปฏิบัติการน้อยลง


สำหรับการทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศ กำหนดระหว่าง 30 เมษายน ถึง 10 พฤษภาคม 2560 โดยได้บูรณาการร่วม
กับการฝึกกองทัพเรือปี 60 บริเวณพื้นที่ปฏิบัติการบริเวณทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนบนและชายฝั่งบริเวณสนามบินอู่ตะเภาและสนามฝึกกองทัพเรือบ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี โดยกองทัพอากาศได้จัดอากาศยานหลายแบบเข้าร่วมการฝึก อาทิ F-16, Gripen 39D, F-5, SAAB, Alpha jet, L-39, AU-23A, DA-42 และ EC725 รวมทั้งอากาศยานไร้คนขับ (UAV) โดยใช้สนามบินอู่ตะเภาเป็นฐานที่ตั้ง ส่วนกำลังภาคพื้นได้จัดกำลังอากาศโยธิน พร้อมอาวุธต่อสู้อากาศยาน ชุดค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ ชุดควบคุมการรบ และชุดเฝ้าตรวจทางอากาศ โดยใช้พื้นที่สนามฝึกกองทัพเรือบ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรีสำหรับการทดสอบการปฏิบัติการ ในส่วนกองทัพเรือได้จัดกำลังทางเรือสนับสนุนการทดสอบการใช้กำลังดังกล่าว ได้แก่ ร.ล.จักรีนฤเบศร, ร.ล.นเรศวร, ร.ล.ตากสิน,ร.ล.รัตนโกสินทร์, ร.ล.สุโขทัย, ร.ล.กระบุรี, ร.ล.คีรีรัฐ, ร.ล.สิมิลัน, เรือ ต.996, เรือ ต.95และ เรือ ต.98 รวมทั้งจัดหน่วยกำลังภาคพื้นพร้อมเรดาห์ของกองทัพเรือเข้าสนับสนุนการทดสอบครั้งนี้ด้วย


การทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศในครั้งนี้ มีการบูรณาการระบบแสดงภาพสถานการณ์ของกองทัพไทย ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีของกองทัพเรือและกองทัพอากาศเข้าด้วยกัน มีการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนทางทหารอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมถึงจัดให้มีการประเมินผลการทดสอบการใช้กำลังของทุกหภาคส่วน เพื่อนำปัญหาข้อขัดข้องไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติการให้มีความพร้อมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้หน่วยกำลังทางอากาศและกำลังภาคพื้นของกองทัพอากาศที่เข้าร่วมการทดสอบ รวมถึงกำลังทางเรือที่สนับสนุนการทดสอบการใช้กำลัง เกิดทักษะ ความชำนาญ ตลอดจนเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางเมื่อต้องปฏิบัติการร่วมตามแผนป้องกันประเทศ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและอบอุ่นใจให้แก่ประชาชนว่า กองทัพจะดำเนินการทุกวิถีทางในการเตรียมและใช้กำลัง เพื่อปกป้องพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคงของชาติ และผลประโยชน์ของชาติ เพื่อให้ประเทศไทยเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป

ที่มา: http://www.rtaf.mi.th/th/RTAFNews/Pages/20170502.aspx

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น