หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

ประมวลภาพกิจกรรม เรือหลวงแหลมสิงห์ ..

ชุดตรวจค้น
ชุดตรวจค้น (Boarding Party) หรือ VBSS Team เป็นกำลังพลที่จัดไว้จากกำลังพลประจำเรือในเรือหลวง เพื่อให้ทำหน้าที่ในการตรวจค้น (Naval Boarding Operation)... โดยประกอบด้วยกำลังพลที่มาจากแผนกต่างๆ ภายในเรือ โดยสำหรับในกองทัพเรือไทยนั้น จะจัดให้มีกำลังพลปกติ จำนวน ๖ นาย ต่อ ๑ ชุด (ยกเว้นเรือขนาดเล็ก เช่น เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง) และบนเรือแต่ละลำอาจจะมีชุดตรวจค้นมากกว่า ๑ ชุด หรือ อาจจะจัดชุดตรวจค้นที่มีมากกว่า ๖ นายก็สามารถกระทำได้ หากมีความจำเป็นในการตรวจเรือที่มีขนาดใหญ่ โดยแต่ละคนจะมีหน้าที่แตกต่างกัน ได้แก่

หัวหน้าชุดตรวจค้น เป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือ พันจ่า ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดตรวจค้น ดำเนินการสั่งการ และควบคุมการปฏิบัติต่างๆ ของชุดตรวจค้นขณะปฏิบัติการ การฝึกชุดตรวจค้นให้มีประสิทธิภาพ และตรวจเอกสารต่างๆ ของเรือต้องสงสัย และ แจ้งข้อกล่าวหาต่างๆ เมื่อพบการกระทำความผิด

รองหัวหน้าชุดตรวจค้น เป็น พันจ่า หรือ จ่า ทำหน้าที่ช่วยเหลือ หน.ชุด ในการติดต่อสื่อสารกับเรือใหญ่ ตลอดเวลาเพื่อให้ทราบถึงการปฏิบัติต่างๆ ของชุดตรวจค้น รวมทั้ง ทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมพยาน หลักฐาน แต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่ตรวจพบการกระทำความผิด

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๒ นาย จัดจากแผนกอาวุธ ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยขณะกำลังดำเนินการตรวจค้น โดยจะต้องควบคุมลูกเรือในที่รวมของลูกเรือ ขึ้นจากเรือยางเป็น ๒ คนแรก และ ลงจากเรือยางเป็น ๒ คนสุดท้าย

เจ้าหน้าที่ค้นหา จำนวน ๒ นาย จัดจากเจ้าหน้าที่วิทยุ ๑ นาย และ แผนกช่างกล จำนวน ๑ นาย ทำหน้าที่ตรวจสอบลูกเรือ และตัวเรือ

นอกจากนั้นหากมีความจำเป็นอาจจะมีการจัดกำลังพลเข้าร่วมกับชุดตรวจค้นได้เพิ่มเติมอีก เช่น เจ้าหน้าที่พยาบาล เจ้าหน้าที่ถอดทำลายอมภัณฑ์ เป็นต้น เมื่อมีการประเมินความเสี่ยงที่สูงขึ้น

นอกจากความชำนาญในการใช้อาวุธ การควบคุมตัวลูกเรือ การทำ Close Quarter Combat ภายในเรือ แล้ว กำลังพลชุดตรวจค้น จะต้องมีความรู้ในเรื่องของกฎหมายต่างๆ รวมทั้งจะต้องสามาถแยกแยะยาเสพติดประเภทต่างๆ ได้ดีเพียงพออีกด้วยครับ
ภาพ : ชุดตรวจค้น Alfa Team ของ ร.ล.แหลมสิงห์
By Admin ต้นปืน561
When the duty calling us.
"ถวายความเคารพ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทางกราบขวา" จ่ายามบนเรือหลวงจะประกาศข้อความดังกล่าวทุกครั้ง เมื่อเรือผ่านเข้า-ออก ฐานทัพเรือสัตหีบ เนื่องจากจะผ่านแหลมปู่เจ้า สถานที่ตั้งของศาลเสด็จในกรมฯ

เมื่อผ่านเข้า ... เปรียบเสมือนการถวายความเคารพ และขอบคุณพระบารมี ที่ปกป้องพวกเราให้ปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จ...

เมื่อผ่านออก ... ก็เปรียบเสมือนการขอทูลลา เพื่อไปทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และขอพระบารมีปกปักษ์รักษาเพื่อให้ได้กลับบ้านอีกครั้ง

สิ่งที่เหมือนกันทุกครั้งคือ "เมื่อหน้าที่เรียกหาเรา เราไม่เคยเกี่ยงงอน หรือชักช้า เพราะเราตระหนักว่า ชาติเหนือชีพ ภารกิจเหนือสิ่งอื่นใด"

ร.ล.แหลมสิงห์ ผ่านออกร่องน้ำ ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อเดินทางไปปฏิบัติราขการพื้นที่ชายแดนตะวันออก
#ไพรีพินาศ
By Admin ต้นปืน561
หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.) พร้อม!
วันที่ 30 มี.ค.60 ทัพเรือภาคที่ 1 ทำพิธีส่งเรือและกำลังพลที่จะไปปฏิบัติหน้าที่หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.) ผลัดใหม่ ในห้วง เม.ย.-มิ.ย.60 โดยประกอบด้วย ร.ล.แหลมสิงห์ (เรือธง มชด.) เรือ ต.996 เรือ ต.224 และ เรือ ต.237 ซึ่ง 2 ใน 4 ลำ ของเรือที่กำลังจะเดินทางไปปฏิบัติราชการในครั้งนี้ เป็นเรือที่เพิ่งขึ้นระวางประจำการในห้วงปลายปี 59 ที่ผ่านมา คือ ร.ล.แหลมสิงห์ และ เรือ ต.237

เรือทั้ง 4 ลำ ก่อนไปปฏิบัติราชการ ได้ผ่านการฝึกทบทวนกำลังพล (Shak...edown) เป็นระยะเวลา 15 วันต่อเนื่อง และได้รับการประเมินความพร้อมในสาขาต่างๆ ได้แก่ เดินเรือและการเรือ ยุทธการและสื่อสาร การอาวุธ การช่างกล การป้องกันความเสียหาย และการตรวจค้นและรักษากฎหมายในทะเล ผลการประเมินทั้ง 4 ลำ อยู่ในเกณฑ์ดี พร้อมปฏิบัติหน้าที่ ปกป้องอธิปไตยของชาติ และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล บริเวณชายแดนฝั่งตะวันออก อย่างมั่นใจได้

หลังจากเสร็จสิ้นพิธี พล.ร.ท.สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการในทัพเรือภาคที่ 1 ได้กรุณาให้เกียรติขึ้นเยี่ยมชม ร.ล.แหลมสิงห์ พร้อมทั้งมอบกระเช้าไข่ไก่ กับเรือทั้ง 4 ลำ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป
ขอนำคำขวัญของทัพเรือภาคที่ 1 มาฝากครับ "อ่าวไทยมีภัยที่ไหน เราจะไปที่นั่น"

สำหรับประชาชนที่จะใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัว บริเวณชายแดนตะวันออก เช่น เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก ขอให้พักผ่อนอย่างมีความสุขปลอดภัย เราจะทำหน้าที่ ปกป้องท่านทั้งหลายอย่างเต็มที่

By Admin ต้นปืน561
ในวันที่ 30 มี.ค.60 ร.ล.แหลมสิงห์ สนับสนุนการฝึกศึกษา และ ดูงาน ของนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 2 ในส่วนของกองทัพเรือ ในโอกาสที่เดินทางมาฝึกภาคสนามที่ กองการฝึก กองเรือยุทธการ โดย นักเรียนเตรียมทหาร (นตท.) เพิ่งได้ขึ้นเรือรบเป็นครั้งแรก

ทั้งนี้ ร.ล.แหลมสิงห์ ได้จัดสถานีในการอบรมความรู้ทั่วไปได้แก่ ปืนหัว ปืนท้าย สะพานเดินเรือ ห้องเครื่อง และ ศูนย์ยุทธการ เพื่อให้ นตท. ได้ทราบถึงสถานที่สำคัญต่างๆ และหน้าที่ต่างๆ ในเรือหลวง นั่นเอง

By Admin ต้นปืน561
Let them sink by us.!
ร.ล.แหลมสิงห์ ออกเรือยิงอาวุธ เพื่อ ฝึกทบทวนก่อนออกปฏิบัติราชการ หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ระหว่าง เม.ย.-มิ.ย.60 โดยฝึกยิงอาวุธประจำเรือแบบทำนองยุทธ์ ดังนี้

ฝึกยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนเรือ (Naval Gunfire Support : NGS) ต่อเป้าหมายเลขที่ 4 (ที่หมายสมมุติบนเกาะริ้น) ควบคุมการยิงด้วยระบบอำนวยการรบแบบ Tacticos ด้วยปืน 76/62 มม. ออโตเมลารา

ฝึกยิงพื้นน้ำ ต่อเป้าหินต้นไม้ ควบคุมการยิงด้วยระบบอำนวยการรบแบบ Tacticos ด้วยปืน 76/62 มม. ออโต เมลารา ปืน 30 มม.เอ็ม.เอส.ไอ. และ ปืนกล.50 นิ้ว ทั้ง 2 กราบ

รู้หรือไม่ -> ปืนหัว (76/62 mm Oto Melara) ของ ร.ล.แหลมสิงห์ เป็นปืนแบบ Refurbished กล่าวคือ ไม่ใช่ปืนที่ผลิตใหม่จากโรงงาน แต่เป็นปืนที่เคยผ่านการใช้งานมาแล้ว ก่อนผู้ใช้มาก่อนจะขายคืนให้บริษัท บริษัทจึงนำมาปรับปรุง เปลี่ยนอะไหล่ และจำหน่ายให้ประเทศที่ต้องการนั่นเอง

By Admin ต้นปืน561

ที่มา: Navy For Life

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น