หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560

ร.11รอ.- ทหารบก 20 กองพันกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพบก ประจำปี 2560

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหาร เนื่องในโอกาส วันกองทัพบกและวันกองทัพไทย ณ ลานอเนกประสงค์ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์

โดยก่อนเข้าสู่พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล มีการฉายวีดิทัศน์ความยาว 30 นาที นำเสนอการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองทัพบกผ่านจอภาพ LED 2 ส่วนได้แก่ นโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้บัญชาการทหารบก โดยนำเสนอ 3 ประเด็น คือการพิทักษ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ความทันสมัยของยุทธโธปกรณ์ และความเข้มแข็งของกำลังพล และอีกส่วนได้แก่ การปฏิบัติภารกิจที่สำคัญของกองทัพบกประกอบด้วยการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อย การพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน

โดยผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวนำปฏิญาณตน ให้โอวาทและอ่านสาส์นของผู้บัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งมีใจความสำคัญว่าขอให้ทหารทุกนาย ทั้งทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ สำนึกและตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อพิทักษ์รักษา ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ป้องกันประเทศ ธำรงไว้ซึ่งอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ รักษาความสงบเรียบร้อยและช่วยเหลือประชาชน สนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชาติ สืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษไทยเพื่อความมั่นคง สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง สามัคคี มีวินัย ยึดมั่นในเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์และความสงบสุขของส่วนรวมอย่างเคร่งครัด

หลังจากนั้นทหาร 20 กองพัน ได้เริ่มการสวนสนาม ซึ่งกำลังพลในปีนี้มาจากจากกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์, กรมทหารราบ ที่ 11 รักษาพระองค์, กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ และกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ที่ 1 มี พล.ต.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เป็นผู้บังคับกองผสม /235 พีรบูรณ์. ส่งทางเน็ต :  พัทธนันท์ สงชัย
คลิก! เข้าไปรับชม VDO

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น