หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ภาพเรือดำน้ำ Type 039 ของจีน

ภาพภายในของเรือดำน้ำ Type 039..ของกองทัพเรือจีน 

http://asian-defence-news.blogspot.com/2017/08/photos-of-chinese-039-submarine.html
https://www.sinodefenceforum.com/plan-yuan-class-aip-kilo-submarine-thread.t6882/page-51

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ข้อมูลรายละเอียด F-5 Super Tigris ของกองทัพอากาศไทย

ตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ พ.ศ.2551-2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) กำหนดให้กองทัพอากาศ มีอัตราโครงสร้างกำลังรบ ให้มีเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ 5 ฝูงบิน ประกอบด้วย บ.ข.20/ก (Gripen) จำนวน 1 ฝูงบิน, บ.ข.19/ก (F-16) จำนวน 3 ฝูงบิน และ บ.ข.18 ข/ค (F-5E/F) จำนวน 1 ฝูงบิน โดยมีภารกิจหลักได้แก่ การป้องกันทางอากาศ (Air Defense) การปฏิบัติการร่วมกับเหล่าทัพอื่น (Joint Operation) และ การตอบโต้ทางอากาศ (Counter Air Operation) แต่ในปัจจุบันการพัฒนากำลังทางอากาศของประเทศต่างๆ ในโลกเป็นไปอย่างก้าวกระโดดมีการจัดหา บ.สมรรถนะสูง ซึ่งมีขีดความสามารถในการใช้อาวุธไกลเกินระยะสายตา

ปัจจุบันเครื่องบินขับไล่แบบ F-5E/F ของกองทัพอากาศได้บรรจุเข้าประจำการตั้งแต่ปี 2521 ถือว่าเป็น บ.ขับไล่ในยุคที่ 3 ซึ่งมีขีดความสามารถจำกัด ไม่สามารถใช้อาวุธไกลเกินระยะสายตา ประกอบกับมีเทคโนโลยีล้าสมัยไม่สามารถเผชิญกับภัยคุกคามในปัจจุบันได้ ทั้งนี้การจัดหาเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์มาทดแทน ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากสถานภาพงบประมาณของ ทอ.ที่ได้รับในแต่ละปีมีอย่างจำกัด ดังนั้นการปรับปรุงขีดความสามารถของ บ.ที่มีใช้งานอยู่ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของ ทอ.ในการดำรงขีดความสามารถในการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
ดังนั้น ทอ.จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุง F-5E/F ให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น โดยปรับปรุงระบบ Avionics ระบบอาวุธ และระบบเรดาร์ ให้ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับเป้าหมาย มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง เพื่อดำรงความพร้อมรบ รองรับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งเป็นการป้องกันปัญหาด้านการส่งกำลังและการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่กำลังจะปิดสายการผลิตอีกทางหนึ่งด้วย ตลอดจนเป็นการใช้งบประมาณที่น้อยกว่าการจัดหาเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์มาทดแทนถึง 10 เท่า
F-5E/F: Generation
ปัจจุบันเครื่องบินขับไล่ทั่วโลกส่วนใหญ่อยู่ในยุค 4 ถึง 5 แต่ F-5E/F ของทอ.จัดอยู่ในยุค 3 ซึ่งมีขีดความสามารถจำกัด ไม่พร้อมรับกับภัยคุกคาม โดยเมื่อทำการอัพเกรด จะมีระบบอาวุธเทียบเท่า เครื่องบินขับไล่ในยุค 4.5 ที่มีระบบเรดาร์ระยะไกล และระบบอาวุธระยะไกลเกินสายตา ตลอดจนระบบ Data Link
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
====================

ปัจจุบันอายุการใช้งาน F-5E/F จากเดิม 7,200 ชม.บิน หลังจากปรับปรุง (Upgrade) สามารถเพิ่มการใช้งานได้ถึง 9,600 ชม.บิน มีผลให้ ทอ.สามารถใช้งานต่อไปได้อย่างน้อย 15 ปี โดยการปรับปรุงระบบอากาศยาน จะมีการปรับปรุงโครงสร้างทุกส่วนของอากาศยาน รวมทั้งส่วนที่ทำด้วย Honeycomb ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสภาพทั่วไป และปรับปรุงหรือทำให้อากาศยานสามารถรองรับการปรับปรุงระบบ Avionics และระบบอาวุธ ตามความต้องการของ ทอ.
ปรับปรุงขีดความสามารถ F-5E/F จำนวน 14 เครื่อง (Phase 1 ปรับปรุง จำนวน 10 เครื่อง และ Phase 2 จำนวน 4 เครื่อง พร้อมระบบต่างๆ ) ให้สามารถใช้งานระบบอาวุธสมัยใหม่ที่มีความแม่นยำสูง มีระยะยิงไกล ร่วมทั้งติดตั้งระบบเรดาร์ที่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับเป้าหมายเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ และเตรียมการติดตั้งระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (Tactical Data Link) เพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์สมรรถนะสูงแบบอื่นๆ ใน ทอ.และ ระบบป้องกันทางอากาศของ ทอ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องคำนึงถึงการส่งกำลังและซ่อมบำรุงตลอดอายุการใช้งานของเครื่องบินที่ได้รับการปรับปรุงดังกล่าวหรืออย่างน้อย 15 ปี หลังการปรับปรุงแล้วเสร็จ
รายละเอียดของการปรับปรุงฯ
- Mission Computer (MC) สามารถประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย
- มีระบบแสดงข้อมูล Color Moving Map บนจอ Horizontal Situation Display รวมทั้งติดตั้งจอ Display ภายในห้องนักบิน แบบ Multi Function Color Display (MFCD) จำนวน 2 จอ
- ติดตั้งหรือปรับปรุงเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ให้มีระบบป้องกันการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ (ECCM) แบบ HAVE QUICK II
- ติดตั้ง Head Up Display (HUD) และ Up Front Control Panel (UFCP)
- ติดตั้งระบบ Digital Video and Data Recorder (DVDR) ที่สามารถบันทึกภาพและเสียง รวมทั้งมีระบบบรรยายสรุปหลังการบิน (Debriefing System)
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบ Environment Control System (ECS) ของ บ. รวมทั้งระบบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงขีดความสามารถ
Radar
- ติดตั้งระบบเรดาร์ที่ทันสมัย โดยมีขีดความสามารถตรวจจับเป้าหมายระยะไกล สามารถตรวจจับเป้าหมายที่เป็น บ.ขับไล่ฯ ได้ระยะทางไม่ต่ำกว่า 40 ไมล์ทะเล รวมทั้งสนับสนุนใช้งานระบบอาวุธสมัยใหม่และมีขีดความสามารถ Synthetic Aperture Radar (SAR)
Data Link
- ติดตั้ง ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (Tactical Data Link : TDL) แบบ Link -T ที่สามารถใช้งานในระบบบัญชาการและควบคุมหรือใช้ในระบบการปฏิบัติการทางอากาศของ ทอ.
- ติดตั้งระบบ Embedded GPS/INS แบบ Fiber Optic Gyro พร้อมด้วย GPS Antenna เพื่อความถูกต้อง และแม่นยำในการเดินอากาศ

ระบบอาวุธ
- สามารถใช้งานระบบอาวุธนำวิถีอากาศสู่อากาศ ที่ทันสมัยในระยะสายตาที่ ทอ.มีใช้งานในปัจจุบัน และติดตั้ง Software อาวุธนำวิถีอากาศสู่อากาศไกลเกินระยะสายตา สำหรับรองรับ การใช้งานในอนาคต
- สามารถใช้งานระบบอาวุธนำวิถีอากาศสู่พื้นที่ทันสมัย มีความแม่นยำสูงที่ ทอ. มีใช้งานในปัจจุบัน และจะจัดหาในอนาคต
- ติดตั้งอุปกรณ์ให้รองรับการใช้งาน Navigation/Targeting Pod ซึ่ง ทอ.มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
- สามารถใช้งานระบบอาวุธที่ ทอ.มีใช้งานในปัจจุบัน และจะจัดหาในอนาคตได้
ระบบป้องกันตนเอง
- ติดตั้งระบบ Electronics Warfare ที่ทันสมัย ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ Radar Warning Receiver (RWR) และ Countermeasure Dispenser System
ด้านการส่งกำลังและซ่อมบำรุ
การปรับปรุงขีดความสามารถ F-5E/F คำนึงถึงขีดความสามารถการส่งกำลังและการซ่อมบำรุง F-5E/F ในทุกระบบให้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งานหรือไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปี ทั้งนี้ในส่วนของระบบ Avionics และระบบอื่นๆ ให้เป็นชนิดหรือแบบเดียวกับ บ.ขับไล่อเนกประสงค์สมรรถนะสูงแบบอื่นๆ ที่มีการใช้งานใน ทอ. เพื่อให้เกิดความง่ายในการส่งกำลังบำรุง ทั้งนี้การปรับปรุงขีดความสามารถ F-5E/F จะต้องดำเนินการภายในประเทศไทย เพื่อให้เกิดความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการทางด้านยุทธการและการฝึก รวมทั้งการส่งกำลังบำรุง และการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบริษัทคู่สัญญาเพื่อให้ ทอ.ดำรงขีดความสามารถในการส่งกำลังและซ่อมบำรุงบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง

การถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนา ทอ.ในด้านต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาด้านบุคลากรให้เท่าทันเทคโนโลยีปัจจุบันและอนาคต การถ่ายทอดเทคโนโลยีของอากาศยาน การฝึกศึกษาเพื่อให้สามารถดูแล และบำรุงรักษาอากาศยานได้
ทั้งนี้การปรับปรุงขีดความสามารถ F-5E/F จะต้องดำเนินการภายในประเทศไทย เพื่อให้เกิดความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการทางด้านยุทธการและการฝึก รวมทั้งการส่งกำลังบำรุง และการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบริษัทคู่สัญญาเพื่อให้ ทอ.ดำรงขีดความสามารถในการส่งกำลัง และซ่อมบำรุงบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง
ด้านการฝึกอบรม
- ดำเนินการฝึกอบรม Difference Training สำหรับนักบิน พร้อมกำหนดหลักสูตรและคู่มือการฝึกบินให้กับ ทอ.
- ดำเนินการฝึกอบรม Maintenance Training สำหรับ จนท.สนับสนับการบิน และ จนท.การซ่อมบำรุงอากาศยาน F-5E/F โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ได้รับการปรับปรุงหรือเปลี่ยนใหม่ (Modified or Replaced) รวมทั้งการฝึกอบรมให้เกิดความคุ้นเคย (Familiarization Course) ต่อระบบที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ด้วย
ในแต่ละปีงบประมาณ กองทัพอากาศจะแบ่งใช้งบประมาณประมาณ 24% จากที่ได้รับทั้งหมดในส่วนของกองทัพอากาศ ไปดำเนินการผูกพันงบประมาณเพื่อแบ่งจ่าย (การจัดทำโครงการผูกพัน) ในการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศให้อยู่ในสภาพพร้อมรบ ดำรงขีดความสามารถตามบทบาทและหน้าที่ของกองทัพอากาศที่ได้รับมอบหมายในการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
งบประมาณที่ใช้เป็นงบภายในของกองทัพอากาศที่กำหนดไว้ในการเสริมสร้างกำลังของกองทัพ เพื่อดำรงขีดความสามารถตามบทบาทและหน้าที่ของกองทัพอากาศที่ได้รับมอบหมายในการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โดยไม่ได้ขอใช้งบประมาณเพิ่มเติมจากส่วนกลาง อย่างที่หลายคนเข้าใจ


ครม.ได้รับทราบโครงการปรับปรุงขีดความสามารถ บข.F-5 ระยะที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง..

วันนี้ (1ส.ค.2560) จากการประชุมคณะรัฐมนตรี ได้รับทราบโครงการปรับปรุงขีดความสามารถ เครื่องบินขับไล่ F-5 ของกองทัพอากาศ ระยะที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง โดยใช้งบของกองทัพอากาศ เพื่อจัดซื้อระบบ Avionic, Radar และระบบอาวุธใหม่จำนวน 5 รายการ ในวงเงิน 3,263 ล้านบาท  ทั้งนี้โครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินขับไล่ F-5 ระยะแรก ของกองทัพอากาศ ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อปี 2557 จำนวน 10 เครื่อง วงเงิน 2,050 ล้านบาท ซึ่งในครั้งนี้จึงเป็นโครงการต่อเนื่องจากระยะที่ 1..


วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

China holds military parade to mark PLA 90th birthday


Carry Through the Reform EpN | CCTV


The Political Treatise【Carry Through the Reform】consists of 10 episodes and tells the stories of realizing Chinese dreams through reforms. The most important thing is the reforms continues to achieve greater changes in the future.VT-4 (MBT-3000) - Royal Thai Army

เผยโฉม รถถังหลัก VT-4 (MBT-3000) กองทัพบกไทย กับการทำสีลายพราง Woodland camouflage