หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558

นโยบายกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙


นโยบายกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นนโยบายที่ถ่ายทอดจากนโยบายกองทัพเรือ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ เพื่อเป็นเครื่องมือ และกรอบแนวทางให้หน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือ ได้นำไปดำเนินงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ต­ั้งไว้ ตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๗ และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ กองทัพเรือ ๒๕๖๗ "เป็นหน่วยงานความมั่นคงในทะเล ที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น