หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย


วันที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 09.23 น. พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่การฝึกกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ บ้านภักดีแผ่นดิน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2557 เริ่มการฝึกตั้งแต่วันที่ 13 - 23 มีนาคม เพื่อให้นักเรียนนายร้อยได้ปรับพื้นฐานทางทหาร มีความรู้ความสามารถด้านการทหารทั้งระดับบุคคล และเป็นหน่วย ได้รับการฝึกจากหน่วย และเหล่าสายวิทยาการโดยตรง เพื่อเสริมสร้างลักษณะผู้นำ สำหรับการเป็นผู้นำหน่วยทหารในอนาคต


การฝึกวันนี้เป็นการฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมวดปืนเล็กแบ่งพื้นที่การฝึกเป็น 2 พื้นที่ โดยพื้นที่การฝึกที่ 1 มี 5 สถานี ประกอบด้วยการให้คำสั่งการฝึกทางยุทธวิธีประกอบภูมิประเทศจำลอง, การปฏิบัติการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบและกวาดล้างข้าศึก ซึ่งกำหนดให้นักเรียนนายร้อยเป็นชุดลาดตระเวนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้, การปฏิบัติการซุ่มโจมตีขบวนยานยนต์ข้าศึก เพื่อตัดการส่งกำลังของข้าศึก, การปฏิบัติการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนการปฏิบัติการกวาดล้าง และทำลายข้าศึกบริเวณที่มั่นแข็งแรง


จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่การฝึกที่ 2 บริเวณเนิน 152 ทอดพระเนตรการฝึกทางยุทธวิธีทหารราบ เป็นปฏิบัติการเข้าตีในเวลากลางวัน ผสมระหว่างทหารราบ และทหารม้า จัดกำลังเป็นกองร้อยเฉพาะกิจประกอบด้วย กองร้อยยานเกราะล้อยาง BTR-3E1.. หมวดยานเกราะรถสายพานลำเลียงพล, หมวดทหารม้ารถถัง, หมวดทหารม้าลาดตระเวน และกองร้อยทหารปืนใหญ่สนาม เข้าตีข้าศึกที่หมายบริเวณหน้าเนินตรวจการณ์ เพื่อทำลายกำลังข้าศึก


โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดการฝึกภาคสนามนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 - 4 เพื่อให้มีความรู้ความชำนาญจากการปฏิบัติจริงในสนามฝึกนอกที่ตั้งหน่วย รวมถึงความรู้ด้านการปฏิบัติ การบังคับบัญชาตั้งแต่ระดับผู้บังคับหมู่ จนถึงผู้บังคับหมวด เพื่อให้มีความพร้อมออกไปเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกต่อไป


ภาพถ่ายจาก: Zomkitt crma photo Gallery

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น