หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2556

สารคดีพิเศษ วันกองทัพไทย 18 มกราคม 2556


สารคดีพิเศษ วันกองทัพไทย 18 มกราคม 2556 Thai Armed Forces Day 18 January 2013
Published on Jan 18, 2013
สารคดีพิเศษ วันกองทัพไทย ชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อ นำเสนอความเสียสละ ภารกิจของเหล่าทหารกล้า ความร่วมมือของทหารทั้ง 3 เหล่าทัพ เพื่อปกป้อง สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน พร้อมนำพากองทัพสู่ประชาคมอาเซียน

วันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาขอ­งพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่ระบุว่า พระองค์กระทำยุทธหัตถี ในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ. 954 คำนวณได้ ตรงกับวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2135 (บางตำราว่า ปี พ.ศ. 2136)

เดิมนั้นกระทรวงกลาโหมได้กำหนดให้วันที่ 8 เมษายนของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ได้เปลี่ยนโดยให้ถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันกองทัพไทย ตามมติของคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น ภายหลังได้มีนักประวัติศาสตร์หลายท่านได้ตรวจสอบ และพบว่าวันที่ทรงกระทำยุทธหัตถีนั้น แท้จริงแล้วไม่ได้ตรงกับวันที่ 25 มกราคม แต่น่าจะตรงกับวันที่ 18 มกราคม ปีดังกล่าว ทางราชการยังคงถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันกองทัพไทยต่อไป จนกระทั่งวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2549 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันกองทัพไทยจากวันที่ 25 มกราคม ของทุกปีเป็นวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี และอนุมัติให้เป็นวันหยุดราชการของกระทรวงกลาโหมตามหลักการเดิม

กองบัญชาการกองทัพไทย : http://www.rtarf.mi.th/
กองทัพบก : http://www.rta.mi.th/
กองทัพเรือ : http://www.navy.mi.th/
กองทัพอากาศ : http://www.rtaf.mi.th/ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น