หน้าเว็บ

วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เรือคอร์เวต ชุด เรือหลวงรัตนโกสินทร์ ของราชนาวีไทย


เรือคอร์เวต ชุด เรือหลวงรัตนโกสินทร์ ของราชนาวีไทย จำนวน 2 ลำ คือ เรือหลวงรัตนโกสินทร์ (441) และ เรือหลวงสุโขทัย (442) .. เรือที่มีระวางขับน้ำเต็มที่เกือบๆ 1000 พันตัน ชุดนี้ แม้จะเป็นเรือที่มีขนาดไม่ได้ใหญ่โตอะไรมาก แต่เป็นเรือประเภทเรือคอร์เวต ที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างจะสูงมาก โดยเฉพาะระบบอาวุธที่ติดตั้งอยู่บนเรือ.. ที่ทำให้เรือมีขีดความสามารถทำการรบได้ครบ 3 มิติ คือ ต่อสู้ภัยผิวน้ำ ทางอากาศ และ ใต้น้ำ


*นอกจากนี้ทางกองทัพเรือก็ยังมีโครงการปรับปรุง เรือชุดนี้ โดยล่าสุด มีการรับมอบอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว


การปรับปรุงระบบโซนาร์ DSQS 21C

๑.  ขอบเขตของสัญญา
     ๑.๑   เมื่อ ๑๗ ก.ย. ๕๑ ผบ.ทร. ลงนามในสัญญาจ้าง เลขที่ CVT ๓/๒๐๐๘ ลง ๑๗ ก.ย.๕๑ ว่าจ้างบริษัท ATLAS ELEKTRONIK GmbH สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ปรับปรุงระบบโซนาร์ DSQS 21C ของ ร.ล.รัตนโกสินทร์ และ ร.ล.สุโขทัย จำนวน ๒ ระบบ
     ๑.๒  งบประมาณในการจ้างปรับปรุงระบบโซนาร์ DSQS 21C  ผูกพันงบประมาณปี ๕๑ - ๕๓ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๙๓๘,๐๐๐ ยูโรดอลลาร์ โดย สปช.ทร. จัดสรรดังนี้
            ๑.๒.๑   งบประมาณปี ๕๑ วงเงิน ๗๙,๗๙๗,๕๐๐ บาท
            ๑.๒.๒   งบประมาณปี ๕๒ วงเงิน ๑๙๙,๔๙๓,๘๘๔.๙๒ บาท
            ๑.๒.๓   งบประมาณปี ๕๓ วงเงิน ๑๑๙,๖๙๖,๓๐๙.๐๘ บาท

๒.ความก้าวหน้าโครงการ
     ๒.๑   บริษัทฯ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
     ๒.๒   อยู่ระหว่างพิจารณาเสนอ ทร. ขออนุมัติปิดสัญญาฯ

การปรับปรุงระบบ ESM

๑.  ขอบเขตของสัญญา
     ๑.๑  เมื่อ ๑๗ ก.ย.๕๑ ผบ.ทร. ลงนามในสัญญาเลขที่ CVT 1/2008 ลง ๑๗ ก.ย.๕๑ กับ บริษัท EDO Reconnaissance and Surveillance Systems, Inc. สหรัฐอเมริกา จัดซื้อระบบตรวจจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ESM) สำหรับติดตั้งในเรือคอร์เวต ชุด ร.ล.รัตนโกสินทร์ จำนวน ๒ ระบบ
     ๑.๒  งบประมาณในการจัดซื้อระบบตรวจจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ESM)  ผูกพันงบประมาณปี ๕๑ - ๕๓ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๓๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ โดย สปช.ทร. จัดสรรดังนี้
               ๑.๒.๑ งบประมาณปี ๕๑ วงเงิน ๒๓,๐๒๗,๓๐๐ บาท
               ๑.๒.๒ งบประมาณปี ๕๒ วงเงิน ๖๓,๑๔๐,๔๐๐ บาท
               ๑.๒.๓ งบประมาณปี ๕๓ วงเงิน ๒๘,๙๖๘,๖๔๐ บาท
๒.  ความก้าวหน้าโครงการ
     ๒.๑   บริษัทฯ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อ ๑๗ ก.ย.๕๓ และมีระยะเวลารับประกันการชำรุดบกพร่อง ๑๒ เดือน ซึ่งหมดระยะเวลารับประกันแล้ว ใน ๑๖ ก.ย.๕๔ แต่เนื่องจากระบบ ESM ของ ร.ล.สุโขทัย   เกิดข้อขัดข้อง จึงมีการขยายระยะเวลาการรับประกันออกไป
     ๒.๒   เมื่อ ๑๗ ม.ค.๕๕ ทร. อนุมัติให้ส่ง Tuner Synthesizer ไปซ่อมทำ ณ บริษัทผู้ผลิต สหรัฐอเมริกา ขณะนี้บริษัทฯ ซ่อมทำเสร็จแล้ว กำลังดำเนินการจัดส่งมายังประเทศไทย

การปรับปรุงระบบ LIROD 8

๑.  ขอบเขตของสัญญา
     ๑.๑  เมื่อ ๑๗ ก.ย.๕๑ ผบ.ทร. ลงนามในสัญญาจ้าง เลขที่ CVT 2/2008 ลง ๑๗ ก.ย.๕๑ ว่าจ้างบริษัท Thales Nederland B.V. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ปรับปรุงระบบควบคุมการยิง LIROD 8 ของ ร.ล.รัตนโกสินทร์ และ ร.ล.สุโขทัย จำนวน ๒ ระบบ
     ๑.๒  งบประมาณในการจ้างปรับปรุงระบบควบคุมการยิง LIROD 8 ผูกพันงบประมาณปี ๕๑ - ๕๓ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๗๙,๐๐๐ ยูโรดอลลาร์ โดย สปช.ทร. จัดสรรดังนี้
            ๑.๒.๑ งบประมาณปี ๕๑ วงเงิน ๓๙,๙๙๙,๓๐๐ บาท
            ๑.๒.๒ งบประมาณปี ๕๒ วงเงิน ๙๙,๙๙๘,๒๐๐ บาท
            ๑.๒.๓ งบประมาณปี ๕๓ วงเงิน ๕๙,๙๙๘,๙๗๗ บาท

๒.ความก้าวหน้าโครงการ
     ๒.๑  บริษัทฯ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
     ๒.๒  อยู่ระหว่างพิจารณาเสนอ ทร. ขออนุมัติปิดสัญญาฯ


เข้าร่วมทำการฝึกร่วมทางทะเลกับมิตรประเทศ ที่น่านน้ำต่างประเทศ ..

Exercise Kakadu 2008
Malaysian Guided Missile Frigate, KD Jebat (front), Thai Ratanakosan Class Missile Corvette, HTMS Sukhothai (right) and Singapore Victory Class Missile Corvette, RSS Vengeance sail in formation at sunrise during Exercise Kakadu.

Exercise Kakadu 2012 FSG 441 HTMS Rattanakosin

http://images.navy.gov.au/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5000&search=(IPTC105%20contains(Exercise%20Kakadu%202012))ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น