หน้าเว็บ

วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เรือหลวงตากสิน (422) ของราชนาวีไทย

http://www.shipspotting.com/gallery/search.php?search_title=HTMS%20Taksin%20FFG-422

เรือหลวงตากสิน (422) เป็นเรือประเภท เรือฟริเกต อเนกประสงค์ ซึ่งเป็นเรือลำที่สอง จากชุดเรือหลวงนเรศวร ที่มีอยู่ด้วยกันรวม 2 ลำ สำหรับเรือชุดนี้ และภาพถ่ายของเรือหลวงตากสิน ที่ผมได้นำมาให้รับชมนี้ เป็นภาพถ่ายจากเว็บไซต์ของต่างประเทศ ซึ่งถ่ายไว้ในช่วงที่เรือเดินทางไปเยี่ยมเยือนเมืองท่าของต่างประเทศ หรือ ระหว่างการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างๆ ในต่างประเทศ

http://www.shipspotting.com/gallery/search.php?search_title=HTMS%20Taksin%20FFG-422

ปัจจุบันทาง กองทัพเรือ มีโครงการปรับปรุงเรือชุดนี้ เพื่อความทันสมัยและเพิ่มเติมขีดความสามารถ..โดยจะมีการติดตั้งระบบอำนวยการรบแบบใหม่ ระบบต่อสู้และป้องกันภัยทางอากาศ และ ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี สำหรับการปฏิบัติการร่วมเป็นเครือข่ายกับอากาศยานของกองทัพอากาศ เป็นต้น .. ซึ่งทางกองทัพเรือได้ดำเนินการปรับปรุงเรือโดยแบ่งเป็นเฟสๆ และเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง.. ปัจจุบัน เรือหลวงตากสิน รวมทั้ง เรือหลวงนเรศวร เข้ารับการดำเนินการปรับปรุง ณ อู่ของกรมอู่ทหารเรือ.. ซึ่งมีความคืบหน้าดังนี้

๑. ขอบเขตสัญญา
๑.๑ ทร. ได้จัดพิธีลงนามในสัญญาฯ สำหรับโครงการปรับปรุงเรือ ฟก. ชุด ร.ล.นเรศวร เมื่อ ๓ มิ.ย.๕๔ ดังนี้
๑.๑.๑ สัญญาซื้อขายระบบการรบฯ กับบริษัท SaabAB (Publ) ราชอาณาจักรสวีเดน เลขที่ FG 1/2011
๑.๑.๒ สัญญาซื้อขายระบบแท่นยิงอาวุธปล่อยนำวิถีแนวตั้งแบบ MK41 กับบริษัท LOCKHEED MARTIN Global, Inc. สหรัฐอเมริกา เลขที่ FG 2/2011
๑.๑.๓ สัญญาซื้อขายระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีอัตโนมัติ กับบริษัทSaabAB (Publ) ราชอาณาจักรสวีเดน เลขที่ FG 3/2011
๑.๒ งบประมาณสำหรับโครงการฯ
๑.๒.๑ สัญญาซื้อขายระบบการรบฯ ผูกพันงบประมาณปี ๕๔ - ๕๗ วงเงินรวม ๑,๘๕๐ ล้านบาท โดย สปช.ทร. จัดสรร ดังนี้
๑.๒.๑.๑ งบประมาณปี ๕๔ วงเงิน ๓๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๑.๒.๑.๒ งบประมาณปี ๕๕ วงเงิน ๔๓๙,๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๑.๒.๑.๓ งบประมาณปี ๕๖ วงเงิน ๖๗๕,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๑.๒.๑.๔ งบประมาณปี ๕๗ วงเงิน ๓๐๘,๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๑.๒.๒ สัญญาซื้อขายระบบแท่นยิงอาวุธปล่อยนำวิถีแนวตั้งแบบ MK 41ฯ ผูกพันงบประมาณปี ๕๔ - ๕๗ วงเงินรวม ๗๔๓,๓๐๑,๙๘๔.๘๙ บาท โดย สปช.ทร. จัดสรร ดังนี้
๑.๒.๒.๑ งบประมาณปี ๕๔ วงเงิน ๑๔๘,๖๖๐,๓๙๙.๖๙ บาท
๑.๒.๒.๒ งบประมาณปี ๕๕ วงเงิน ๑๙๘,๓๑๒,๙๖๘.๗๒ บาท
๑.๒.๒.๓ งบประมาณปี ๕๖ วงเงิน ๒๗๒,๔๙๔,๕๐๘.๒๓ บาท
๑.๒.๒.๔ งบประมาณปี ๕๗ วงเงิน ๑๒๓,๘๓๔,๑๐๘.๒๔ บาท
๑.๒.๓ สัญญาซื้อขายระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีอัตโนมัติฯ ผูกพันงบประมาณปี ๕๔ - ๕๗ วงเงินรวม ๓๕๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดย สปช.ทร. จัดสรร ดังนี้
๑.๒.๓.๑ งบประมาณปี ๕๔ วงเงิน ๗๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๑.๒.๓.๒ งบประมาณปี ๕๕ วงเงิน ๙๕,๔๗๘,๖๐๐.๐๐ บาท
๑.๒.๓.๓ งบประมาณปี ๕๖ วงเงิน ๑๔๙,๑๗๘,๖๐๐.๐๐ บาท
๑.๒.๓.๔ งบประมาณปี ๕๗ วงเงิน ๔๑,๗๔๒,๘๐๐.๐๐ บาท

๒. ความก้าวหน้าโครงการฯ
๒.๑ แผนงาน
ลงนาม ๓ มิ.ย.๕๔
การสำรวจ ธ.ค.๕๔
เริ่มสายการผลิต เม.ย.๕๕
ทดสอบทดลองขั้นโรงงาน ม.ค. - ส.ค.๕๖
ฝึกอบรม มิ.ย. - ก.ค.๕๗
ทดสอบทดลองในทะเล ส.ค. - ต.ค.๕๗
ส่งมอบ ต.ค.๕๗
การรับประกัน ถึง ก.ย.๕๘
๒.๒ การชำระเงิน
๒.๒.๑ สัญญาซื้อขายระบบการรบฯ
เงินล่วงหน้า จ่ายแล้ว
งวดที่ ๑ PROGRAM MANAGEMENT REVIEW (PMR#1) AND RELEASE OF PURCHASE ORDER OF AMB 3D RADAR SYSTEM AND IFF
งวดที่ ๒ RELEASE OF PURCHASE ORDERS FOR REMAINING MAJOR SUB SYSTEMS COMPONENTS (CMS FCS CWI ICS)
งวดที่ ๓ APPROVED VERSIONS OF REMOVAL PLAN AND SITE SURVEY REPORT
งวดที่ ๔ COMBAT MANAGEMENT SYSTEM CRITICAL DESIGN REVIEW AND SUBMISSION OF COMBAT SYSTEM DESIGN DOCUMENTATION
งวดที่ ๕ COMPLETION OF EQUIPMENT REMOVAL SHIP NO.1
งวดที่ ๖ COMPBAT SYSTEM CRITICAL DESIGN REVIEW AND SUBMISSION OF FINAL INTERFACE REQUIREMENT SPECIFICATION DOCUMENTATION AND HW FACTORY ACCEPTANCE TEST PROCEDURE (FAT) DOCUMENTATION
งวดที่ ๗ PLATFORM PREPARED FOR START OF INSTALLATION FOR SHIP NO.1
งวดที่ ๘ FACTORY ACCEPTANCE TEST CEROS, CABINETS AND CMS MULTI FUNCTION CONSOLES FOR SHIP NO.1
งวดที่ ๙ FACTORY ACCEPTANCE TEST AMB 3D RADAR AND ICS FOR SHIP NO.1
งวดที่ ๑๐ FACTORY ACCEPTANCE TEST CWI FOR SHIP NO.1 AND SHIP NO.2
งวดที่ ๑๑ EQUIPMENT ARRIVAL INSPECTION FOR SHIP NO.1
งวดที่ ๑๒ COMPLETION OF EQUIPMENT REMOVAL SHIP NO.2
งวดที่ ๑๓ COMPLETION OF INSTALLATION OF COMBAT SYSTEM FOR SHIP NO.1
งวดที่ ๑๔ COMPLETION OF STW SHIP NO.1
งวดที่ ๑๕ FACTORY ACCEPTANCE TEST OF COMBAT MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE
งวดที่ ๑๖ FACTORY ACCEPTANCE TEST OF MULTI FUNCTION CONSOLES, CEROS, CABINETS AND ICS FOR SHIP NO.2
งวดที่ ๑๗ FACTORY ACCEPTANCE TEST OF AMB FOR SHIP NO.2
งวดที่ ๑๘ COMPLETION OF STW SHIP NO.2
งวดที่ ๑๙ HARBOUR ACCEPTANCE TEST OF COMBAT MANAGEMENT SYSTEM AND COMBAT SYSTEM FOR SHIP NO.1
งวดที่ ๒๐ HARBOUR ACCEPTANCE TEST OF COMBAT MANAGEMENT SYSTEM AND COMBAT SYSTEM FOR SHIP NO.2
งวดที่ ๒๑ COMPLETION OF TRAINING, INCLUDING OJT
งวดที่ ๒๒ LIVE FIRING TRIALS AND SEA ACCEPTANCE TEST AND FINAL ACCEPTANCE SHIP NO.1 INCLUDING ONBOARD SPARES AND DOCUMENTATION
งวดที่ ๒๓ LIVE FIRING TRIALS AND SEA ACCEPTANCE TEST AND FINAL ACCEPTANCE SHIP NO.2 INCLUDING ONBOARD SPARES AND DOCUMENTATION

๒.๒.๒ สัญญาซื้อขายระบบแท่นยิงอาวุธปล่อยนำวิถีแนวตั้งแบบ MK 41
งวดที่ ๑ - PROGRAM MANAGEMENT REVIEW (PMR) #1 HELD
- PURCHASE ORDER PLACED WITH BAE AND DRS
งวดที่ ๒ - PMR #2 HELD
- SUBMITTAL OF SITE SURVEY REPORT
งวดที่ ๓ - PMR #3 HELD
- SUBMITTAL OF PRELIMINARY WCS/MK41 VLS INTERFACE DESIGN SPECIFICATION
งวดที่ ๔ - PMR #4 HELD
- START PRODUCTION LINE OF MAIN COMPONENT
- SHIPMENT LAUNCH CONTROL UNIT FOR SHIP 2
- SUBMITTAL OF PRELIMINARY INSTALLATION AND ALIGNMENT MANUAL
งวดที่ ๕ - FAT FOR BOTH MK41 VLS SYSTEM 1 AND SYSTEM 2 COMPLETE
- INSPECTION OF LAUNCH CONTROL UNIT FOR SHIP 2
- SHIPMENT OF MK41 VLS HARDWARE FOR SHIP 1 AND DEPOT SPARE
งวดที่ ๖ - SHIPMENT OF MK41 VLS HARDWARE FOR SHIP 2 EXCEPT LCU
- INSPECTION OF MK41 VLS HARDWARE FOR SHIP 1 AND DEPOT SPARE UPON ARRIVAL AT SHIPYARD
งวดที่ ๗ - VLS STAND-ALONE TEST FOR SHIP 1 COMPLETE
- INSPECTION OF MK41 VLS HARDWARE FOR SHIP 2 EXCEPT LCU UPON ARRIVAL AT SHIPYARD
- TECHNICAL MANUAL DELIVERED
งวดที่ ๘ - TRAINING COMPLETE
- VLS STAND-ALONE TEST FOR SHIP 2 COMPLETE
- HAT FOR BOTH SHIP 1 AND SHIP 2 COMPLETE
- SAT FOR BOTH SHIP 1 AND SHIP 2 AND FINAL ACCEPTANCE COMPLETE
๒.๒.๓ สัญญาซื้อขายระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีอัตโนมัติฯ
เงินล่วงหน้า จ่ายแล้ว
งวดที่ ๑ PROGRAM MANAGEMENT REVIEW
งวดที่ ๒ RELEASE OF PURCHASE ORDER FOR TACTICAL DATA LINK (TDL) SYSTEM HARDWARE
งวดที่ ๓ TACTICAL DATA LINK (TDL) SYSTEM CRITICAL DESIGN REVIEW
งวดที่ ๔ COMPLETION OF TACTICAL DATA LINK (TDL) SYSTEM TECHNOLOGY TRANSFER
งวดที่ ๕ FACTORY ACCEPTANCE TEST OF SYSTEM FOR SHIP NO.1 AND COMPLETION OF RADIO EQUIPMENT D-LEVEL TRAINING
งวดที่ ๖ FACTORY ACCEPTANCE TEST OF SYSTEM FOR SHIP NO.2 AND RELEASE OF SOFTWARE
งวดที่ ๗ HARBOUR ACCEPTANCE TEST SHIP NO.1 AND COMPLETION OF INSTALLATION AND SETTING TO WORK
งวดที่ ๘ HARBOUR ACCEPTANCE TEST SHIP NO.2 AND COMPLETION OF THE JOB TRAINING
งวดที่ ๙ SEA ACCEPTANCE TEST AND FINAL ACCEPTANCE SHIP NO.1
งวดที่ ๑๐ SEA ACCEPTANCE TEST AND FINAL ACCEPTANCE SHIP NO.2
๒.๓ การดำเนินการ
๒.๓.๑ บริษัท Saab AB (publ) จัดการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรียบร้อยแล้ว
๒.๓.๒ รื้อถอนอุปกรณ์ ร.ล. นเรศวร เสร็จสิ้นแล้ว คงเหลือการรื้อถอนสายไฟต่าง ๆ
๒.๓.๓ จะตรวจรับสายการผลิตหลักของระบบแท่นยิงอาวุธปล่อยนำวิถีแนวตั้งแบบ MK41 ประมาณ พ.ย.๕๕

*โครงการปรับปรุงเรือฟริเกต ชุดเรือหลวงนเรศวร ระยะที่ 2
   ผู้บัญชาการทหารเรือ ลงนามสัญญาโครงการปรับปรุงเรือฟ...
   รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ พร้อมคณะฯ ตรวจเรื...
   ผู้บังคับการเรือหลวงตากสิน และคณะฯ ร่วมตรวจเรือหลว...
   กองทัพเรือได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในการจัดซื้อเ...

เรือหลวงตากสิน ร่วมการฝึก CARAT 2011 - http://snafu-solomon.blogspot.com/2011/05/cooperation-afloat-readiness-and.html

www.navy.mi.th

YOKOSUKA, Japan (April 2, 2010) Thai Navy Frigate, HTMS Taksin (FF-422), arrives at Commander Fleet Activities Yokosuka for a port visit. Both the U.S. Navy and Japan Maritime Self Defense Force will host various events for the visiting Thai sailors. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Mike R. Mulcare) http://www.c7f.navy.mil/imagery/galleries/monthly/2010/04-april/index25.htm

เรือหลวงตากสิน (422) และ เรือหลวงเจ้าพระยา (455) ที่ Yokosuka ประเทศญี่ปุ่น - http://pomukochi-tato.blog.so-net.ne.jp/2010-04-03

http://www.fyjs.cn/bbs/htm_data/25/1105/331733.html

เรือหลวงตากสิน (422) และ เรือหลวงบางปะกง (456) เข้าร่วมการสวนสนามทางทะเล ในโอกาส ครบรอบ 60 ปี ของกองทัพเรือ กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) ที่ชายฝั่งทะเลเมืองชิงเต่า มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน โดยมีเรือรบของกองทัพเรือจากหลายชาติเข้าร่วมงาน ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 23 เมษายน 2552 - http://vitaly.livejournal.com/74937.htmlยุทธวิธีกองเรือฟริเกตที่ 2ยิงเป้าผิวน้ำ ตอนที่ 5.wmvเตรียมพร้อมก่อนซ้อมรบไทย-สิงคโปร.wmvกำลังรบ ราชนาวีไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น