หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

กองทัพอากาศพร้อมฝึกผสม THAI BOOMERANG 11


กองทัพอากาศ และ กองทัพอากาศออสเตรเลีย จัดการฝึกผสมภายใต้รหัส “ THAI BOOMERANG 11” ระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๕๔ โดยจัดตั้งกองอำนวยการฝึกและทำการฝึก ณ กองบิน ๑ จังหวัด นครราชสีมา โดยมี นาวาอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม THAI BOOMERANG 11ส่วนกองทัพอากาศ โดยมีกำลังพลและอากาศยานที่เข้าร่วมการฝึก ประกอบด้วย กองทัพอากาศไทย จัดกำลังพลจำนวน ๓๐๐ คน พร้อมอากาศยานสมรรถนะสูงเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก ( F-16 A/B) จากฝูงบิน ๑๐๒ , ฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ และ ฝูงบิน ๔๐๓ กองบิน ๔ จำนวน ๑๒ เครื่อง กองทัพอากาศออสเตรเลีย ได้จัดกำลังพล จำนวน ๑๒๕ คน พร้อมเครื่องบินขับไล่ F/A-18 จากฝูงบิน ๗๗ ฐานทัพอากาศ Williamtown จำนวน ๘ เครื่อง


รูปแบบการฝึก แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ
- การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติการจริง ใน ๑๙ ส.ค.๕๔
- การฝึกภาคสนาม (FTX) ระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๕๔ โดยมีส่วนควบคุมการฝึก (Combined Exercise Control Group: CECG) ทำหน้าที่ควบคุม ให้การสนับสนุนทางยุทธการและการข่าว รวมถึงการประเมินผลการฝึก โดยที่การฝึกจะเน้นการฝึกภาคอากาศ ซึ่งเป็นการฝึกยุทธวิธีการรบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏัติการทางอากาศและประสบการณ์ของนักบิน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การฝึกเตรียมความพร้อม ( Work Up Training ) และการฝึกใช้กำลังทางอากาศขนาดใหญ่ (Large Force Employment LFE ) โดยจะทำการฝึกตามภารกิจที่กำหนด อาทิ การบินขับไล่ขั้นมูลฐานยุทธวิธีการรบทางอากาศระหว่างเครื่องบินต่างแบบ การป้องกันทางอากาศเชิงรุกและเชิงรับ การขัดขวางทางอากาศ ซึ่งได้มีการวางแผนการฝึกไว้มากกว่า ๑๘๐ เที่ยวบินนอกจากการฝึกปฎิบัติการทางอากาศยุทธวิธีร่วมกันแล้ว กองกำลังที่เข้าร่วมการฝึกทั้ง ๒ ชาติ ยังร่วมจัดกิจกรรมปฏิบัติการจิตวิทยาโดยนำกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกจัดชุดออกช่วยเหลือและให้บริการประชาชนในพื้นที่การฝึกฯ โดยจัดชุด จนท.ช่างโยธาจากกองบิน ๑ ทำการปรับปรุงอาคารที่พักเด็กเล็กและมอบสิ่งของเครื่องใช้, สื่อการเรียน ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔๐๐ น. ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมิตรภาพ ตำบล สูงเนิน อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา

ในโอกาสนี้ขอเชิญ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและ ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งมอบความสุขให้น้องๆ ด้วยการบริจาคเงินและสิ่งของได้ที่ กองอำนวยการฝึกผสม THAI BOOMERANG 11 กรมยุทธการทหารอากาศ สอบถาม โทร ๐๒ ๕๓๔ ๘๕๑๔ – ๒๗ หรือ บริจาคเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพอากาศ ชื่อบัญชี “ กองอำนวยการฝึกผสม THAI BOOMERANG 11 ” หมายเลขบัญชี ๐๕๗ – ๒ – ๔๑๕๖๑ - ๐


การฝึกผสม THAI BOOMERANG 11 เป็นการฝึกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถยุทธวิธีการรบทางอากาศของหน่วยบินที่เข้าร่วมการฝึก พัฒนาประสบการณ์การฝึกบินปฏิบัติการรบทางอากาศ ซึ่งนอกจากกำลังพลของกองทัพอากาศจะได้รับประโยชน์จากฝึกปฏิบัติการรบร่วมกับกำลังทางอากาศมิตรประเทศ ได้เรียนรู้เทคโนโลยี่ และทบทวนข้อขัดข้องต่างๆของการฝึกรบ เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองกำลังทางอากาศ และกระชับความสัมพันธ์กับมิตรประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแล้ว นอกจากนั้นยังเป็นการเตรียมการเพื่อเข้าร่วมการฝึกขนาดใหญ่ในอนาคต ภายใต้รหัส Pitch Black 2012 ต่อไปด้วย

ทั้งนี้ กำหนดพิธีเปิดในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓๓๐ น. ณ ห้อง Blue Sky อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ และพิธีปิดการฝึกฯ ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐๐๐ น. ณ ลานจอดอากาศยาน กองบิน ๑ จังหวัด นครราชสีมา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรืออากาศโท หญิง ธนวรรณ อำนรรฆสรเดช นายทหารประชาสัมพันธ์การฝึกผสม THAI BOOMERANG 11
โทรศัพท์ .๐๘๗ ๙๘๙๔ ๐๙๘ , ๐๒ ๕๓๔ ๑๕๔๓ e –mail
thanawan_pee@hotmail.com

ข่าวจาก: กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น