หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การติดตั้งระบบอาวุธเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV)

เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (Offshore Patrol Vessel)

ความเป็นมาของโครงการ
         การปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ๆ ได้รับมอบหมาย  โดยเฉพาะในพื้นที่ปฏิบัติการไกลฝั่งประมาณ 
  ๗๕ - ๒๐๐ ไมล์  ทร. มีความจำเป็นต้องใช้กำลังทางเรือที่มีคุณลักษณะและขีดความสามารถที่เหมาะสม 
  และเพียงพอสำหรับการปฏิบัติภารกิจ    ซึ่ง ทร. ได้ใช้เรือ ตกก. ปฏิบัติภารกิจดังกล่าว เนื่องจากเป็นเรือ
  ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับภารกิจ และเพื่อให้เป็นไปตามโครงการเสริมสร้างกำลังรบตามยุทธศาสตร์ ทร.
  ในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้า  ซึ่ง ทร. มีความต้องการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (ตกก.) จำนวน ๖ ลำ เพื่อเสริมสร้าง 
  ขีดความสามารถที่ต้องการตามยุทธศาสตร์ของกองทัพ    และโดยเฉพาะอย่างยิงเพื่อให้เป็นไปตาม 
  แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งพาตนเอง กับเป็น
  การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างเรือของ อร. ในการสร้างเรือตรวจการณ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
  ทร. จึงได้กำหนดให้ อร.  เป็นหน่วยสร้างเรือ โดยกำหนดให้ใช้พื้นที่ของ อรม.อร. เป็นสถานที่สร้างเรือ
  ซึ่งจะเป็นในลักษณะเดียวกับการสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.๙๙๑ ที่ ทร.  ได้จัดเป็โครงการ
  จัดสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 
  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  โดยกำหนดเป้าหมายให้สร้างเรือ ทดสอบทดลองแล้วเสร็จ และ ทร. ได้รับมอบเรือ
  ตกก. จำนวน ๑ ลำ ภายใน มิ.ย.๕๕
   
  คุณลักษณะทั่วไป 
   - ยาว ๗๕.๒๕ เมตร กว้าง ๑๑.๕ เมตร 
   - ระวางขับน้ำเต็มที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตัน แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตัน  
   - ความเร็วสูงสุด ๒๕ นอต ความเร็วสูงสุดต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า ๒๓ 
     น็อต ที่ระวางขับน้ำเต็มที่ (Full load) 
   - มีดาดฟ้าท้ายเรือสำหรับรับ ฮ.ขนาด ๗ ตัน
   - สามารถปฏิบัติการทางเรืออย่างต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน 
     ที่สภาวะทะเลได้ถึง Sea state ๕
   - ที่อยู่อาศัยเพียงพอสำหรับกำลังพล ไม่น้อยกว่า ๘๙ นาย
   - ระบบปืน ประกอบด้วย ปืนหลัก ปืน ๗๖ มม. อัตโนมัติ  ๑ แท่น
   - ปืนรอง ปก. ๓๐ มม. แท่นเดี่ยว ๒ แท่น
   - ปก. .๕๐ นิ้ว  ๒ แท่น
   - ระบบขับเคลื่อน ประกอบด้วย เครื่องจักรใหญ่ดีเซล ๒ เครื่อง
   
   ส่วนประกอบต่างๆ ของระบบอำนวยการรบ
 • COMMAND & SURVEILLANCE SYSTEM
 • LIROD Mk2 FIRE CONTROL SYSTEM
 • SDRL 7.3 INTEGRATED COMMUNICATION SYSTEM
 • VARIANT SURVEILLANCE SYSTEM
 • TARGET DESIGNATION SIGHT

 ระบบอำนวยการรบ
The TACTICOS CMS supports the Command Team with the following capabilities
1. Situation Awareness
   - Track management 
   - Tactical situation display                    
   - Area alerting, Own sensors and weapons zone display
2.  Own Ship data and Environment
   - Own ship's course and speed determination
   - Drift calculation
   - Barometer pressure
   - Air relative humanity
   - Magnetic variation
   - Determine and Maintenance of own ship's position
   - Air temperature
   - Computer meteorology
   - Wind
3.  Anti Air Warfare (AAW)
   - Threat Evaluation (TE) and Threat Ranking
   - Manual weapon assignment
   - Weapon Assignment and Sensor Allocation (WASA)
   - AAW Engagement advice
4.   Anti Surface Warfare (ASuW)
   - Surface threat evaluation support
   - SCG engagement
   - ASuW engagement advice
   - MCG engagement advice
5.   Naval Gunfire Support(NGS)
   - NGS Indirect Bombardment
   - NGS Blind Bombardment
6.   Warfare Management
   - Throw-off control
   - Miss Distance Indirect(MDI)
   - Check Fire control
   - Air control support
   - Pre-action Calibration (PAC)
   - Warfare safety
   - Hold Fire control and report definition
   - Splash spotting
   - Fire authorization
   - Engagement overview
7.   Navigation Support
   - General navigation function (Navigation route handling, Collision avoidance calculation, parallel
index navigation, Man Overboard( MOB) recovery )
   - Tactical navigation function (Trial maneuver, Closet point of approach calculation, Stationing
calculation, Close/Open to a given distance calculation, Open/close at a given bearing calculation,
transit at a given distance)
8. Operation Data Support
   - Tactical figure handling
   - TACTICOS parameter handing
   - Furthest On Circles (FOC)
   - Platform library handling
9. Monitoring and Control (monitor and control tactical setting of all sensor and weapon subsystems)
10. Onboard Tactical Training and Simulation
   - Operation Environment (All weapon are set in the CSS mode (if supported), resulting in disable
real firing/launching, Tracker are set in the CSS mode, resulting in disabling transmission for simulate target.
If a tracker is employed the tracker will generate simulation track data)
   - Simulate Environment(Individual operator training, (Practical Command team training
11. Logging and Replay
   - Check the functioning of a subsystem or to evaluation a functional chain
   - Log the tactical information
   - Diagnostic data logging registers the technical condition and functional availability of the system
12. System Control and Management (SCM)
   - Operational SCM
13.Tools
   - Drawing editor for tactical figures
   - Text editor
   - Capabilities to geographical positions data between operation, for example an Inter Console Marker (ICM)
   - Icon editor to modify the user defined track symbol set
   - Print screen capability

LIROD Mk2
Fire Control System

LIROD Mk2 Capacities is to provide short to medium range acquisition and tracking capacities down
to very low elevations owning to K-band tracking and TV angular tracking and to provide 3D
target track data for weapon control is capable of acquiring and tracking a target base on target designation
data originating from a variety of the sensors. Target acquisition orders are receive from the command and
control system

Target acquisition orders are received from the command and control system. Target designation data
may be of the following types:
   · 1D (bearing only indications) e.g. originating from e.g.:
      - ESM subsystems
   · 2D (bearing and range indications) e.g. from:
     - 2D surveillance radars
     - data link received targets
  · 2D (bearing and elevation indications) e.g. from:
     - target designation sights
     - IR surveillance subsystems
  · 3D (bearing, elevation and range indication) e.g. from:
     - 3D surveillance radars
     - another 3D tracking subsystem for applications such as for Inter Director Designation (IDD).
  · Manual operator input.

   Target engagement support

         · Multiple target report
         · Missile launching report
         · Kill assessment support
         · Shell spotting facilities.

   ECCM measures

         · Track On Jam (TOJ)
         · Anti Range Gate Stealing (ARGS)
         · Adaptive PRF (Pulse Repetition Frequency), RF selection and       application of frequency agility
         · Application of EO.

           LIROD Mk2 director
  Director drives
Type of motors: electrical motors for training and elevation
Angular reference with respect to the deck
   · Training
         - Speed max:2 rad/s
         - Acceleration max: 4.5 rad/s²
         - Angular limits :none
         - Slew time 90° :1.5 s
   · Elevation
         - Speed max.:2 rad/s
         - Acceleration max. :4.5 rad/s²
         - Angular limits (mechanical) :-30° to +85°
         - Slew time 80° :1.2 s.
    
Tracking antenna
   · Type:Parabolic with monopulse cluster
   · Dimensions:1000 mm * 400 mm (V*H)
   · Beamwidth:1.5° horizontal   0.55° vertical
   · Gain:45 dB
   · Polarisation:horizontal.

K-band transmitter/receiver
  · Transmitter
        - Frequency-band:K-band
        - Pulselength:0.4 ms and 16 ms
        - Peak power: 1 kW
· Receiver/Processing
        - Range resolution: 60 m
        - Noise figure:9.5 dB
        - SCIF:45 dB (tracking mode
     
TV camera
 · Type:Monochrome (B&W camera)
 · Spectral bandwidth: Visible light
 · Video output:CCIR
          
Slaving of the director
· The director of LIROD Mk2 can be slaved to an external data source for optical surveillance.


Radar surveillance
· LIROD Mk2 can perform a continuous search for targets in any commanded volume (bearing,
elevation and range), yielding target data.

Optical surveillance
· Under remote control, LIROD mk2 TV video can be used for optical surveillance by the operator.
Built In Test (BIT) facilities
· Availability reports, fault detection and fault isolation are performed.


EMCON
· Facilities for radiation hazard protection, EMission CONtrol (EMCON) and radar silence are
incorporated.

ระบบอาวุธ
เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง


76/62 mm.gun


คุณลักษณะทั่วไป
  - ขนาดลำกล้อง   76   มม. คาลิเบอร์  62
  - ความเร็วต้น     925  เมตร/วินาที 
  - ระยะยิงไกลสุด  16,300    เมตร
  - ระยะยิงหวังผล   7,000 - 8,000    เมตร 
  - มุมกระดก   -1 5  ถึง  +85  องศา
  - มุมหัน(slip ring)   ไม่จำกัด
  - อัตราในการยิง       85 + 5  นัด

30 mm.MSI

คุณลักษณะทั่วไป

  - ขนาดลำกล้อง   30   มม. คาลิเบอร์  75
  - ความเร็วต้น      1,080  เมตร/วินาที 
  - ระยะยิงไกลสุด  16,300    เมตร
  - ระยะยิงหวังผล   -   พื้นน้ำ    4,000    เมตร
                          -  อากาศยาน 2,000   เมตร
  - มุมกระดก -2 5  ถึง  +70  องศา
  - มุมหัน   ขวา  175 องศา   ซ้าย  165  องศา
  - อัตราในการยิง         6000 + 50  นัด  
     (ยิงช้า  90  นัด/นาที ยิงเร็ว  650  นัด/นาที )


Surveillance and Weapons
VARIANT is a 2D air and surface surveillance radar, maintains its high performance close to land and in all weather conditions by combining a dual G and I band pulse Doppler radar for air and surface detection, with a frequency Modulated Continuous Wave (FMCW) radar, with Low Probability of Intercept (LPI), providing excellent surface detection with high range resolution, with automatic detection and tracking of air targets, including helicopters and UAV's and a full range of modern signal processing techniques, VARIENT ensures the relievable detection of small target in heavy clutter and jamming. It provides accurate weapon control support with 3 simultaneous Fire Control channels for surface target tracking weapon direction and splash spotting.

VARIENT DATA
Tracking capacity (Simultancous)
   -  Air target : 200              -  Surface target : 200
Instrumented ranges
   -  Air target  120  km.       -  Surface target :  70  km.( main pulse radar) 44 km.(FMCW radar)
   -  Minimum range  :  < 300 m. (in short pulse mode) < 100 m.(FMCW video)
Summary of equipment characteristics
    Main channel antenna
    -  Type : double "pill-b0x"       - Polarization  : vertical       -  Frequency band : G- and I band
    -  Horizontal beam width : G- band : 1.8 º, I - band : I - band : 1.2 º
    -  Vertical beam width : G - band : >14 º, I - band : >9.5 º
FMCW antenna
   -  Type : slotted wave guide      - Polarization  : horizontal      -  Frequency band :  I band
    -  Horizontal beam width : 1.4 º,   Vertical beam width : 20 º
Stabilized platform
    - Rotation speed : 14 and 28 rpm     -  Stabilization (limit roll : + 25 º,limit pitch :  +10 º)
Main channel transmitter
    - Type : G/I band TWT                 -  Frequency channels : 64 per frequency band
    - Peak power : 2,000 W              -  RF frequency channel : G- band and I-band
    - PRF : 2,500 - 10,500  Hz (air)     - 150 - 500 Hz (surface)
     - Transmission modes : continuous and sector scan
     - Frequency modes : fixed frequency and frequency and agility burst to burst
LPI transmitter
       - Type solid state                           - Peak power : 1 W to 1  mW
       - Frequency sweep 54 MHz maximum (selected)
       - Frequency band : I - band
        - Sweep repetition frequency : 1,000 Hz  
Main channel receiver and processing
       -  Compressed pulse length : 0.55 ms
       -  Noise figure (system) : G - band : 3.0 dB, I - band : 4.0 dB
       -  Burst : 17 pulses
      -  Number of Doppler channel :  16
      -  Ambiguity decoding : PRF/ Frequency staggering
      - MTI improvement factor :> 55 dB
LPI receiver and processing
     -  Noise figure : 3 dB                -  Number of range cells (FFT) : 4 K
Main function of the TDS are :
  Optical surveillance
         The target designation sight is equipped with a pair of binoculars mounted on a sight head that can be positioned in training and elevation by the TDS operator, In this way the operator can perform optical surveillance of areas of interest and report the effect of target engagement, e.g. report splash result to the external system operators (via the internal communication system). The binocular include a larger range finder that is controlled by the control locate on the binoculars. the measured range is displayed in the field of view of the binoculars.
  Target designation
         By activating the on-target trigger the TDS operator can indicate optically detected target.
The synchro values during activation indicate the target position in training and elevation with respect to the TDS.

ที่มา: การจัดการความรู้ กองโรงงานไฟฟ้าอาวุธ ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น