หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

โครงการวิจัยและพัฒนาน้ำมันเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับอากาศยาน กองทัพอากาศ


พลอากาศโท เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์ รองเสธนาธิการ(สายงานยุทธการและการข่าว) ประธานกรรมการอำนวยการและบริหารโครงการวิจัยและพัฒนาน้ำมันเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับอากาศยาน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและบริหารโครงการวิจัยและพัฒนาน้ำมันเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับอากาศยาน ซึ่งเป็นโครงการในความรับผิดชอบของ กรมช่างอากาศ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าโครงการวิจัย โดยคณะเลขานุการโครงการฯ ได้รับมอบหมายจาก พลอากาศตรี บุญสืบ ประสิทธิ์ รอง เจ้ากรมช่างอากาศ หัวหน้าคณะ เจ้าหน้าที่ทำงานโครงการฯ ให้นำเสนอความก้าวหน้า เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ฝ่ายเสธนาธิการทหารอากาศ ๒ ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่ทำงานฯ สามารถดำเนินการทั้งทางด้านการวิจัย และการบริหารงบประมาณเป็นได้ด้วยความเรียบร้อย ตามแผนงานที่กำหนด ปัจจุบันชุดทดสอบตัวเร่งปฏิกิริยา และชุดทดสอบกระบวนการผลิตได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทดสอบการผลิตในเดือน สิงหาคม ๒๕๕๔

โครงการวิจัยและพัฒนาน้ำมันเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับอากาศยาน ที่กำลังดำเนินการขณะนี้เป็นโครงการวิจัยการสังเคราะห์น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสำหรับอากาศยานของกองทัพอากาศด้วยกระบวนการฟิชเชอร์-ทรอปซ์ โครงการวิจัยดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง กองทัพอากาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยเริ่มโครงการเมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ระยะเวลาโครงการ ๒ ปี
ขณะนี้ได้ดำเนินการและมีความก้าวหน้าตามลำดับโดยมีผลการวิจัยเป็นไปตามแผนดำเนินการคือ
๑. การศึกษาและรวบรวมผลงานวิจัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๒. การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาและศึกษาสมบัติทางกายภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา
๓. การออกแบบและสร้างชุดทดสอบตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับกระบวนการฟิชเชอร์ทรอปซ์
ซึ่งเมื่อโครงการวิจัยเข้าสู่ปีที่ ๒ จะได้ทำการศึกษาปฏิกิริยาฟิชเชอร์-ทรอปซ์บนตัวเร่งปฏิกิริยาที่
เตรียมขึ้นเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสังเคราะห์น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานต่อไป

 ข่าวจาก: กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

http://www.dae.mi.th/aero-update/06_RTAF%20Biofuel_TH.htm
http://www.dae.mi.th/aeroblog/?p=1288&lang=th
www.synjetfuel.dae.mi.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น