หน้าเว็บ

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554

กองทัพอากาศ ประชุมวางแผนขั้นปลาย( FPC) การฝึกTHAI BOOMERANG 11


ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๙.๑๕ นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ เสนาธิการกองบิน ๑ ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม THAI BOOMERANG 11 พร้อมคณะฯ เดินทางโดยเครื่องบิน TG 475 เพื่อเข้าร่วมประชุมวางแผนขั้นปลาย (FPC) การฝึกผสม THAI BOOMERANG 11 ณ ฐานทัพอากาศ WILLIAMTOWN เครือรัฐออสเตรเลีย โดยมี Gp.Cap JOE IERVASI ผู้บังคับการกองบิน๘๑ เป็น หัวหน้าคณะฝ่ายกองทัพอากาศออสเตรเลีย ซึ่งทำการประชุมวางแผนขั้นปลาย (FPC) การฝึกผสมฯระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เพื่อกำหนดกรอบฝึกภาคสนามของฝึกผสม THAI BOOMERANG 11 ต่อไป


สำหรับการฝึกผสมTHAI BOOMERANG 11ครั้งนี้ กำหนดฝึกภาคสนาม (FTX ) ระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๕๔ ณ กองบิน ๑ จ.นครราชสีมา โดยมีกำลังทางอากาศที่เข้าร่วมการฝึก ประกอบด้วย กองทัพอากาศ และ กองทัพอากาศออสเตรเลีย ในส่วนของกองทัพอากาศ มี นาวาอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสมTHAI BOOMERANG 11 ส่วนกองทัพอากาศ ได้จัดกำลังพล จำนวน ๓๐๐ คน และเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก ( F 16A/B) จากฝูงบิน ๑๐๒ และฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ และ ฝูงบิน ๔๐๓ กองบิน ๔ จำนวน ๑๒ เครื่อง กองทัพอากาศออสเตรเลีย จัดกำลังพล จำนวน ๑๒๔ คน และเครื่องบินขับไล่ F/A-18 A/B จากฝูงบิน ๗๗ ฐานทัพอากาศ Williamtown จำนวน ๘ เครื่อง โดยมีรูปแบบของการฝึกการบิน อาทิ การบินรบขั้นมูลฐานกับ

เครื่องบินต่างแบบ (Dissimilar Basic Fighter Maneuver : DBFM), การบินรบกับเครื่องบินต่างแบบ (Dissimilar Air Combat Maneuver : DACM) การบินยุทธวิธีการรบกับเครื่องบินต่างแบบ (Dissimilar Air Combat Tactics : DACT) และการใช้กำลังทางอากาศขนาดใหญ่ (Large Force Employment ในโอกาสนี้ กำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกทั้งสองชาติ ยังร่วมจัดกิจกรรมปฏิบัติการจิตวิทยา โดยนำกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกจัดชุดเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึกฯ ซึ่งทำการปรับปรุงอาคารที่พักเด็กเล็ก และมอบอุปกรณ์สื่อการเรียน ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านมิตรภาพ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔

การฝึกผสม THAI BOOMERANG 11 กำหนดประชุมวางแผนขั้นปลายการฝึกผสมฯ ระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ฐานทัพอากาศ WILLIAMTOWN เครือรัฐออสเตรเลีย และฝึกภาคสนาม (FTX) ระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม–๒ กันยายน ๒๕๕๔ ณ กองบิน.๑ จังหวัดนครราชสีมา มีพิธีเปิดการฝึกฯในวันที่๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔๐๐ พิธีปิดการฝึกฯในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐๐๐ โดยมี ผู้บัญชาการทหารอากาศหรือผู้แทน และ รองผู้บัญชาการกองทัพอากาศออสเตรเลีย เป็นประธาน

การเข้าร่วมการฝึกผสม THAI BOOMERANG 11 เป็นการฝึกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถยุทธวิธีการรบทางอากาศ พัฒนาประสบการณ์การฝึกบินปฏิบัติการรบทางอากาศ ซึ่งนอกจากกำลังพลของกองทัพอากาศ จะได้รับประโยชน์จากฝึกปฏิบัติการรบร่วมกับกำลังทางอากาศมิตรประเทศ ในการเรียนรู้เทคโนโลยี่และทบทวนข้อขัดข้องต่างๆของการฝึกการรบ และเพื่อเพิ่มศักยภาพของกองกำลังทางอากาศ กระชับความสัมพันธ์ไมตรีกับมิตรประเทศให้แน่นแฟ้น รวมทั้งเป็นการเตรียมการณ์เพื่อเข้าร่วมการฝึกขนาดใหญ่ ภายใต้รหัส Pitch Black 2012 ต่อไป

ข่าวจาก: กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น