หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ROYAL THAI NAVY "NAVYDAY53"

NAVYDAY53 10mins beta H 264 Webcasting
From : tomfast555


"วันกองทัพเรือ"
ในวันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของเหล่าราชนาวี นั่นก็คือวันกองทัพเรือ ซึ่งในปี 2553 นี้ กองทัพเรือตั้งอยู่และยืนหยัดคู่สยามประเทศเป็นปีที่ 104 แล้ว ประวัติความเป็นมาของวันสำคัญวันนี้นั้น มาจากเรื่องราวในอดีต เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือตามคำกราบบังคมทูลของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศัักดิ์ อันเป็นที่มาของ "วันกองทัพเรือ" ซึ่งในปีนี้ กองทัพเรือจึงก้าวสู่ปีที่ 104 ของการสถาปนาและยังคงดำรงบทบาทในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนความสงบสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยในปีที่ผ่านมากองทัพเรือได้ทุ่มเททรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจทุกด้านโดยเฉพาะการแสดงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และการให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกภูมิภาคเมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้น รวมไปถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งในทะเลและตามแนวชายฝั่ง การเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของกำลังทางเรือตาม แนวทางการพึ่งพาตนเองตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ติดตามอ่านต่อได้ที่ http://www.navy.mi.th/cvh911/webpagecvh911/web-article/ship-article11.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น